OUR COMPANY

About CAT telecome public company limited

 • ข้อมูลบริษัท

  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม 2546 โดยการแปลงสภาพจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 และได้รับโอนกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิด และสินทรัพย์ของการสื่อสารแห่งประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวกับ กิจการโทรคมนาคม ทั้งหมดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพ ทั้งนี้บริษัทยังคงมีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น 100% ของทุนจดทะเบียน

ข้อมูลทั่วไป

สถานะทางกฎหมาย :

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

 

ทะเบียนเลขที่ :

0107546000229

 

ประเภทธุรกิจ :

ประกอบกิจการโทรคมนาคมและให้บริการทางด้าน โทรคมนาคม ทุกลักษณะ ทุกประเภท รวมถึงกิจการ ที่ต่อเนื่องหรือใกล้เคียงกัน หรือที่เกี่ยวกับ หรือซึ่ง เป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการ โทรคมนาคม และ ให้บริการทางด้านโทรคมนาคมดังกล่าวทั้งใน ประเทศ ระหว่างประเทศ และนอกประเทศ

 

ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว :

10,000,000,000.- บาท (หนึ่งหมื่นล้านบาทถ้วน)

 

ชนิดหุ้น :

เป็นหุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น (หนึ่งพันล้านหุ้น)

 

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : 10 บาทต่อหุ้น (สิบบาทถ้วน)

 

ตราสัญลักษณ์

วิสัยทัศน์

 • เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำของชาติ

พันธกิจ

 • ให้บริการด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีคุณภาพ และสามารถ ตอบสนองผู้ใช้บริการได้ตรงความต้องการ โดยการพัฒนาหรือสรรหานวัตกรรมใหม่ๆ
 • ขยายฐานผู้ใช้บริการทั้งในประเทศและภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง และมอบประสบการณ์ที่ดี ให้กับผู้ใช้บริการ
 • ดำเนินการปฏิรูปองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการแข่งขันและเป็นพลังขับเคลื่อน เศรษฐกิจของประเทศ
 • สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนการดำเนินงานเพื่อ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และใส่ใจต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัท

พลเอก ทวีป เนตรนิยม
ประธานกรรมการ

พลโท สุชาติ ผ่องพุฒิ
รองประธานกรรมการ

คณะกรรมการ

ผศ. อภิเนตร อูนากูล
กรรมการ
ดร.สุรพันธ์ เมฆนาวิน
กรรมการ
นายรัฐพล ภักดีภูมิ
กรรมการ
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข
กรรมการ
นายพินิจ พัวพันธ์
กรรมการ
นายนรินทร์ กัลยาณมิตร
กรรมการ
นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์
กรรมการ
พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์
กรรมการ
นายวรรณชัย บุญบำรุง
กรรมการ

คณะผู้บริหาร

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์

กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 

 • 49 ปี

การศึกษา/อบรม

 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้าสื่อสาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 156 หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 17 และหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 41  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

 • กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จำกัด  (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2552 – 2559  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • 2553 – 2554    เลขานุการคณะอนุกรรมการประสานงานบริหารคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐ  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท

 • ไม่มี

นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ NGDC และ NBN

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

 • Master of Science in Electrical Engineering University of Miami ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารไร้สาย

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) Asian Institute of Technology
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 13 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 59 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Finance for non-finance Directors สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

นายสุทธิพร ยุวจิตติ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานภูมิภาค (รักษาการในตำแหน่ง)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

 • ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  สาขาไฟฟ้าสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายกิตติพงษ์ เมฆวิจิตรแสง

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Master of Science (Electrical Engineering), University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายหรรษา ชีวะพฤกษ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล (รักษาการในตำแหน่ง)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

 • การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตรขั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรกรรมการบริษัท สถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายหรรษา ชีวะพฤกษ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานอำนวยการและกฎหมาย

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

 • การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตรขั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรกรรมการบริษัท สถาบันกรรมการบริษัทไทย

นางสาวสมศรี สุนทราภิรมย์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตรนักบริหารการคลัง รุ่นที่ 4
 • หลักสูตร AEC และสิทธิประโยชน์ทางการค้ากับทิศทางบทบาทนักบัญชีไทย
 • หลักสูตร CFO Program
 • หลักสูตร การบัญชีบริหารยุคใหม่
 • งานนิทรรศการและการประชุม Communicasia 20 Singapore Expo
 • สัมมนาก้าวใหม่ในสภาวิชาชีพ 

นายขจิต จิตรสุภา

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

 • อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจและบริการ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

 • ปริญญาเอก สาขา Electrical and Systems Engineering 
  มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย (University of Pennsylvania) ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ปริญญาโท สาขา Telecommunications Engineering
  มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (Columbia University) ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA-Executive) 
  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (เกียรตินิยม)
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • Lead Business Institute (in collaboration with Cornell University)  
  หลักสูตร Global Business Leader รุ่นที่ 1

 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 8

 

โครงสร้าง องค์กร

แผนผังโครงสร้างองค์กร กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบเครือข่าย

ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม
CAT มีการให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมประเภทต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย และ ประเทศต่างๆทั่วโลก อาทิ บริการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม บริการวงจรความเร็วสูง บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ เป็นต้น ปัจจุบัน CAT มีความสามารถในการให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียม โดยใช้ดาวเทียม เพื่อการให้บริการทั้งดาวเทียมในและระหว่างประเทศ อาทิ THAICOM, ABS, ASIASAT, MEASAT, VIANASAT, PALAPA, AGILA, INTELSAT, NSS  

นอกจากนั้น CAT ยังมีการให้บริการสื่อสารผ่านรถถ่ายทอดสัญญาณผ่านดาวเทียม สามารถให้บริการถ่ายทอดภาพและเสียงในรายการกีฬาระดับนานาชาติ เช่น กีฬาซีเกมส์, กอล์ฟ, ฟุตบอลโลก และกีฬาอื่นๆ ตามที่ลูกค้าร้องขอ รวมทั้งให้บริการถ่ายทอดรายการประชุมระดับนานาชาติ เช่น การประชุมอาเซียน, ถ่ายทอดข่าวผู้นำชาติต่างๆเยือน ประเทศไทย, ถ่ายทอดข่าวให้กับสำนักข่าวต่างประเทศ CNN , NHK , Asia works รวมถึงการสื่อสารเพื่อช่วยเหลือประชาชนใน พื้นที่ประสบภัยต่างๆ
สถานีดาวเทียม
CAT มีสถานีดาวเทียมเพื่อการติดต่อสื่อสารทั้งใน และระหว่างประเทศจำนวน 3 สถานี ได้แก่ 

สถานีดาวเทียมศรีราชา: สถานีดาวเทียม ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สถานีดาวเทียม ศรีราชา เป็นสถานีดาวเทียมแห่ง แรกของประเทศไทย เปิดให้บริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศเมื่อปี 2511

สถานีดาวเทียมนนทบุรี: สถานีดาวเทียม นนทบุรี ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เปิดให้บริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศเมื่อปี 2541 สถานีดาวเทียม นนทบุรีได้รับใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 สำหรับ การให้บริการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและ บริการข้อมูลความเร็วสูง

สถานีดาวเทียมสิรินธร: สถานีดาวเทียม สิรินธร ตั้งอยู่ที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จัดสร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสามารถและความพร้อม ของประเทศไทย ในการเป็นศูนย์กลางการสื่อสารโทรคมนาคมในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ สถานีดาวเทียม สิรินธร เปิดให้บริการโทรคมนาคมระหว่าง ประเทศเมื่อปี 2543
ระบบสื่อสารผ่านระบบ สื่อสัญญาณภาคพื้นดิน
ปัจจุบัน CAT มี โครงข่ายสื่อสัญญาณเคเบิลใยแก้วภาคพื้นดิน เชื่อมโยงระหว่าง สถานีสื่อสัญญาณภายในประเทศ และ สถานีบริการสื่อสารข้อมูล/อินเทอร์เน็ต มีระยะทางโดยรวมประมาณ 32,000 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ในระดับอำเภอและตำบลบางส่วน รวมทั้งเชื่อมโยง กับประเทศเพื่อนบ้าน เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา มาเลเซีย เพื่อรองรับการให้บริการ กลุ่มประเทศ AEC ด้วยเทคโนโลยีสื่อสัญญาณความเร็วสูง DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) ที่ปัจจุบันมีความสามารถรับส่งสัญญาณได้เร็วกว่า 100 Gbps รวมทั้งเทคโนโลยี ASON ที่สามารถรองรับ Multi-failure ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ และข่ายสายเคเบิลได้ ทำให้ระบบสื่อสัญญาณเคเบิลใยแก้วภาคพื้นดิน มีความ สามารถรองรับการใช้งานสื่อสารความเร็วสูง รวมทั้งมีความน่าเชื่อถือ (Reliability) สูง มีระดับการให้บริการ (Class of service) ได้หลายระดับตาม ความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ เทคโนโลยี Next Generation SDH (Synchronous Digital Hierarchy) ที่ใช้เพื่อการให้บริการวงจรเช่าความเร็วสูง (Leased circuit) และวงจร Ethernet ก็มีความสามารถรองรับการใช้งานที่ต้อง การแบนด์วิธสูงๆ ได้อย่างมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันระบบสื่อ สัญญาณดังกล่าวเป็นระบบพื้นฐานหลักในการให้บริการต่างๆของ CAT ทั้ง บริการโทรศัพท์ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ MY บริการสื่อสารข้อมูล และบริการอินเทอร์เน็ต
ระบบสื่อสารผ่านเคเบิลใต้น้ำใยแก้ว

CAT ได้ลงทุนจัดสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้วทั้งในและระหว่างประเทศ หลายระบบ เพื่อรองรับการให้บริการโทรคมนาคมทุกรูปแบบ รวมทั้งเพื่อทำ หน้าที่เป็น International Gateway ให้แก่การสื่อสารกับต่างประเทศ และ เป็นระบบสื่อสารโทรคมนาคมหลักและสำรองควบคู่ไปกับระบบสื่อสารผ่าน ดาวเทียม ปัจจุบัน CAT มีระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้วที่ CAT ได้ลงทุนจัดสร้าง และมีจุดขึ้นบกที่ประเทศไทยดังนี้

ระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้วระหว่างประเทศ (International Submarine Optical Fiber System) 

APG (Asia Pacific Gateway): ระบบเคเบิลใต้น้ำ APG เป็นระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้วที่เชื่อมโยงระหว่าง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับเอเชียตะวันออก โดยมีจุดขึ้นบกที่ประเทศ เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, ไต้หวัน, จีน, เขตปกครองพิเศษฮ่องกง, เวียดนาม, ไทย, มาเลเซีย และ สิงคโปร์ ระบบมีจุดขึ้นบกที่ประเทศไทย ที่ สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 2 จ.สงขลา ระบบ คาดว่าจะพร้อมสำหรับการให้บริการในไตรมาสที่ 1 ของปี 2559

 

AAG (Asia America Gateway): ระบบเคเบิลใต้น้ำ AAG เป็นระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้วที่เชื่อมโยงระหว่าง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และฝั่งตะวันตกของอเมริกา โดยมีจุดขึ้นบก ที่ประเทศ มาเลเซีย, สิงคโปร์, ไทย, บรูไน, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์, เขตปกครองพิเศษฮ่องกง, เกาะกวม, รัฐฮาวายและรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ระบบมีจุดขึ้นบกที่ประเทศไทย ที่ สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 3 จ.ชลบุรีระบบ เปิดให้บริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศเมื่อ เดือน พฤศจิกายน 2552

 

SMW 4 (Southeast Asia-Middle East-Western Europe 4 : SEA-ME-WE 4): ระบบเคเบิลใต้น้ำ SMW4 เป็นระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้วที่เชื่อมโยงระหว่าง ประเทศต่าง ๆ ในทวีป ยุโรปกับทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีจุดขึ้นบก ที่ประเทศต่างๆจำนวน 14 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส อัลจีเรีย ตูนีเซีย อิตาลี อียิปต์ ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรต์ ปากีสถาน ศรีลังกา อินเดีย บังคลาเทศ มาเลเซีย สิงคโปร์ และ ไทย ระบบมีจุดขึ้นบกที่ประเทศไทย ที่ สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 4 จ.สตูล ระบบ เปิดให้บริการโทรคมนาคมระหว่าง ประเทศเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2548

 

TIS (Thailand Indonesia Singapore): ระบบเคเบิลใต้น้ำ TIS เป็นระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้วที่เชื่อมโยงระหว่าง ประเทศไทย, อินโดนิเซีย และ สิงคโปร์ ระบบมีจุดขึ้นบกที่ประเทศไทย ที่ สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 2 จ.สงขลา ระบบ เปิดให้บริการโทรคมนาคมระหว่าง ประเทศเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2546

SMW 3 (Southeast Asia-Middle East- Western Europe 3 : SEA-ME-WE 3): ระบบเคเบิลใต้น้ำ SMW 3 เป็นระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้วที่เชื่อมโยงระหว่าง 4 ทวีปคือ ยุโรป, แอฟริกา, เอเชีย และ ออสเตรเลีย โดยมีจุดขึ้นบกทั้งหมด 39 จุดใน 33 ประเทศดังนี้ เยอรมนี, เบลเยี่ยม, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, โปรตุเกส, โมรอคโค, อิตาลี, กรีซ, ตุรกี, อิยิปต์, ซาอุดิอาระเบีย, ไซปรัส, จิบูติ, สหรัฐอาหรับเอมิเรต์, โอมาน, ปากีสถาน, อินเดีย, ศรีลังกา, พม่า, ไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, บรูไน, เวียดนาม, ออสเตรเลีย, อินโดนิเซีย, ฟิลิปปินส์, เขตปกครองพิเศษมาเก๋า, เขตปกครองพิเศษฮ่องกง, ไต้หวัน, จีน, เกาหลี และ ญี่ปุ่น ระบบเคเบิลใต้น้ำ SMW 3 เป็นระบบเคเบิลใต้น้ำที่ยาวที่สุดในโลก โดยมีความยาวประมาณ 39,000 กิโลเมตร ระบบมีจุดขึ้นบกที่ประเทศไทย ที่ สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 4 จ.สตูล ระบบ เปิดให้บริการโทรคมนาคมระหว่าง ประเทศเมื่อเดือน สิงหาคม 2542

 

FLAG (Fiber Optic Link Around the Globe): ระบบเคเบิลใต้น้ำ FLAG เป็นระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้วที่เชื่อมโยงระหว่าง เอเชียตะวันออกไกล และ ยุโรป โดยมีจุดขึ้นบกที่ประเทศ อังกฤษ, สเปน, อิตาลี, อียิปต์, จอร์แดน, ซาอุดิอาระเบีย, สหรัฐอาหรับเอมิเรต์, อินเดีย, มาเลเซีย, ไทย, เขตปกครองพิเศษฮ่องกง, จีน, เกาหลี และ ญี่ปุ่น ระบบ มีจุดขึ้นบกที่ประเทศไทย ที่ สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 2 จ.สงขลา ระบบเปิด ให้บริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2540

 

ระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้วในประเทศ (Domestic Submarine Optical Fiber System) 

DSCN (Domestic Submarine Cable Network): ระบบเคเบิลใต้น้ำ DSCN เป็นระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้วเชื่อมต่อภาย ในประเทศ โดยมีจุดขึ้นบก 5 จุด ดังนี้ สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 1 จ. เพชรบุรี, สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 2 จ. สงขลา, สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 3 จ. ชลบุรี, สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 5 จ. ชุมพร, และ สถานีสื่อสารโทรคม เกาะสมุย ระบบ เปิดให้บริการโทรคมนาคมเมื่อเดือน พฤษภาคม 2544

 

CSN (CAT Submarine Network): ระบบเคเบิลใต้น้ำ CSN เป็นระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้ว เชื่อมต่อระหว่าง สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 2 จ. สงขลา และ ชลี 3 จ. ชลบุรี และแท่นสำรวจและผลิต จำนวน 11 แท่น ผ่านอุปกรณ์แยกสัญญาณ Branching Unit ระบบ เปิดให้บริการโทรคมนาคม เมื่อ ไตรมาส 1 ปี 2556

 

สถานีเคเบิลใต้น้ำ: CAT จัดสร้างสถานีเคเบิลใต้น้ำ จำนวน 5 สถานี ได้แก่    

 • สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 1-จ.เพชรบุรี 
 • สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 2-จ.สงขลา 
 • สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 3-จ.ชลบุรี
 • ​สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 4-จ.สตูล 
 • สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 5-จ.ชุมพร
รัฐกิจสัมพันธ์
Reference of Access Offer
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
สัญญาการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

การกำกับดูแลกิจการที่ดี :

ประมวลจริยธรรม

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กฏบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมกิจกรรม

กิจกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 

ปี 2559


ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

งบการเงิน :
ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ :
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
แผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง CAT BCM :
 • CAT BCM ส่วนกลาง ฉบับปรับปรุง ปี 2557

   
   
 
 • CAT BCM ส่วนภูมิภาค ฉบับปรับปรุง ปี 2557

   
 • แผนการปฏิบัติงานรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมนวนคร และลาดกระบัง ปี 2557

   
   
 
(เนื่องจากข้อมูลของแผนอยู่ในระดับ “ปกปิด” จึงขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป และทีมงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น) ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
contact point : 02-104-3927 e-mail : riskmanagement@cattelecom.com